Projekt Sončni elektrarni

Za projekt Sončni elektrarni Kolodvor 1 in Kolodvor 2, smo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021), ki ga vodi Ministrstvo za infrastrukturo, pridobili nepovratna sredstva v višini 122.411,52 €. Namen projekta je:

  1. povečati proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije,
  2. zagotoviti delno samooskrbo z električno energijo v poslovno-proizvodnem objektu,
  3. in zmanjšati emisije toplogrednih plinov CO 2 .

Sončni elektrarni Kolodvor 1 (moči 256,68 kWp) in Kolodvor 2 (moči 471,96 kWp) bosta skupno predvidoma proizvedli 743.212,80 kWh/leto električne energije. Proizvodnja električne energije z izrabo sončne energije bo doprinesla k zmanjšanju emisij CO 2 za okoli 364 t/leto.

Sončni elektrarni Kolodvor 1 in Kolodvor 2 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. JR SE OVE 2021 se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi "Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja", prednostne naložbe "Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov" in specifičnega cilja "Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije".

Več informacij o Evropskih strukturnih in investicijskih skladih je dostopnih na www.eu-skladi.si